Contact

Visie op zorg

Voor ons is ieder mens uniek. We zien en respecteren iedere cliënt met al zijn kwaliteiten, talenten en hebben oog voor verschillen in mogelijkheden en behoeften. Wij ondersteunen cliënten in het maken van keuzes om het eigen leven vorm te geven. We luisteren naar de cliënt hoe hij het leven wil leiden binnen de mogelijkheden die hij heeft. Wij begrijpen de vraag van de cliënt en zijn verwant. Cliënten voelen zich thuis bij Sherpa.

Professionals

We werken vanuit zorgprogramma’s, scholen via leerprogramma’s en hebben oog voor ontwikkeling en innovatie. Op zoek naar expertise als wij die niet hebben. Balans tussen cliëntvraag en professionele verantwoordelijkheid. We werken methodisch vanuit multidisciplinaire samenwerking.

Respectvolle dialoog

We gaan uit van respectvolle wederzijdse dialoog tussen cliënt, netwerk en professionals. De onderlinge relatie is de basis van waaruit wij werken. De cliënt heeft een vast contactpersoon. Afspraken liggen vast in het ondersteuningsplan en in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst.

Kwaliteit

Kwaliteit ontstaat in de relatie tussen de cliënt, de verwant en de professional. Sherpa werkt volgens het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit zetten wij verschillende instrumenten en werkwijzen in:

  • Wij gaan in gesprek met de cliënt, en diens verwant, over zijn/haar wensen en ondersteuningsbehoeftes. Afspraken worden vastgelegd in het persoonlijk ondersteuningsplan en uitgewerkt in een werkplan. Periodiek evalueren we met de cliënt (en/of verwant).
  • Wij vragen de mening van cliënten en verwanten over hun kwaliteit van bestaan en de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Dat doen we tijdens het ondersteuningsplangesprek, dialoogsessies, gesprekken met de CCR, CVR en clusterraden. Ook werken we met cliëntervaringsinstrument Dit vind ik ervan!
  • We staan in teams regelmatig stil bij de vragen: ‘Doen we het goed voor de cliënt?’, ‘Hoe doen we dat als team?’ en ‘Wat betekent dat voor mij als professional?’. Daardoor ontstaat bewustwording en inzicht bij de medewerkers. Teamreflectie draagt zo bij aan kwaliteitsbewustzijn. Ook inspiratiedagen per cluster, moreel beraad en ethische reflectie horen hierbij.
  • We investeren in methodisch werken via de Plan-Do-Check-Act cyclus. Daarbij maken we gebruik van het elektronisch cliëntendossier, externe audits (ISO), klachten, teamfoto’s (voortgangsrapportage per team), incidenten (in Cura) en de zorgmonitor (dashboard). De teamfoto biedt een integrale blik op de samenhang tussen kwaliteit, medewerkers en financiën.
  • Wij vragen en luisteren naar de mening van externe partijen. Onder andere via ketensamenwerking, werkbezoeken van en naar andere organisaties en/of instanties en externe visitatie.

Jaarlijks maken wij een kwaliteitsrapport. Het beschrijft onze kwaliteit van zorg, waar we trots op zijn en wat beter kan. Hierin is ook een reflectie opgenomen van de Raad van Bestuur, de Centrale Cliëntenraad (CCR), de Centrale Vertegenwoordigersraad (CVR) en de Ondernemingsraad (OR).