Profielschets lid Raad van Toezicht, financieel economisch profiel

Organisatie
Sherpa is een zorgorganisatie met locaties in de regio’s Gooi- en Vechtstreek en Eemland en ondersteunt cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zij doet dit op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, (medische) zorg, kortdurende opvang en ondersteuning thuis.

Sherpa heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de voorzitter Raad van Bestuur. Voor uitvoerige informatie over Sherpa zie hier op de website(www.sherpa.org).

Karakteristiek van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Sherpa is verantwoordelijk voor het toezicht op de Raad van Bestuur en op de doelen die de Raad van Bestuur realiseert door middel van strategie, beleid en beheer. De Raad van Toezicht let op effecten, processen en belangen.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de doelen van strategie en beleid, de resultaten en prestaties van de zorg, de zorginstelling en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Voor meer informatie over de kwaliteiten en deskundigheid van de Raad van Toezicht als geheel verwijzen we u naar de ‘Profielschets Raad van Toezicht Sherpa.’

De leden zetten gezamenlijk hun ervaring en deskundigheid in om de taken van de Raad van Toezicht goed te kunnen uitvoeren. De leden van de Raad van Toezicht fungeren vanuit hun eigen deskundigheid, kennis en ervaring als klankbord voor de bestuurder.

De Governancecode Zorg en het kader Toezicht op Goed Bestuur (van IGJ en NZa) zijn leidend voor de Raad van Toezicht.

Gelet op de maximale zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht, ontstaat de vacature voor een lid Raad van Toezicht met een financieel economisch profiel. Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond.

Profiel
De kandidaat:

 • heeft affiniteit met gehandicaptenzorg en met de doelstelling en zorgfunctie van Sherpa
 • is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband
 • beschikt over een heldere visie op het werkveld en op maatschappelijke ontwikkelingen.

Functie-eisen
De kandidaat:

 • bekleedt of heeft in het verleden een financieel/economische functie bekleed op strategisch niveau;
 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft inzicht in de financiële doorwerking van strategisch beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen voor de organisatie;
 • heeft kennis van en ervaring met de navolgende aandachtsgebieden:
  – de publieke domein;
  – ontwikkelingen in de publieke sector;
 • heeft ruime ervaring met governance en toezicht;
 • heeft voldoende beschikbaarheid;
 • heeft de bereidheid minimaal 4 jaar (benoemingstermijn) zitting te nemen;
 • heeft de bereidheid om gemiddeld 1 x per maand beschikbaar te zijn voor (regulier) overleg;
 • zal tevens als voorzitter van de auditcommissie financiën fungeren;
 • heeft de bereidheid incidenteel extra tijd vrij te maken;
 • beschikt over een relevant network.

Competenties
De kandidaat:

 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • is gezaghebbend, wekt vertrouwen;
 • is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen;
 • heeft overtuigingskracht.

Conclusie
Voor de nieuwe toezichthouder is, in het licht van het bovenstaande, van belang dat hij of zij met name het financieel economisch domein binnen de Raad van Toezicht behartigt. Gevraagd wordt iemand die op basis van opgedane kennis en ervaring, duidelijke standpunten kan innemen inzake de bovengenoemde aangelegenheden. Iemand bovendien die, in samenspraak met de overige leden van de Raad van Toezicht, tot een eensluidend oordeel komt.

Honorering & Procedure
De honorering voor de werkzaamheden geschiedt conform de wettelijke kaders van de WNT. Uw reactie voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op
20 juni 2018
tegemoet via het e-mailadres: raadvantoezicht@sherpa.org.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Jorien Crol (lid Raad van Toezicht, tel. nummer: : 06 – 54 37 10 93 ) of mevrouw Jolanda Spelten (secretaris Raad van Toezicht, tel. nummer: 06-29 04 38 13).

De selectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 26 juni 2018. Doelstelling is om de benoeming per
12 september 2018 te laten plaatsvinden.

Plaats van werkzaamheden
Hilversum